Regulamin - Aneta Mildiani
Serpentyny w tle
Background
01

DEFINICJE

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług.
 2. Sklep – sklep online będący elementem Serwisu.
 3. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.anetamildiani.com.
 4. Administrator – Star Valley Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 28. zarejestrowana pod nr KRS 0000800552, NIP 6762569902, REGON 38418426, zwana w dalszej części również Star Valley lub Operatorem.
 5. Użytkownik – korzystająca ze strony lub Sklepu osoba fizyczna lub prawna.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu Produktów lub zapisu na Szkolenie.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
 9. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.2018, poz 1025).
 11. Treść cyfrowa – to dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.
 12. Kurs – Treść cyfrowa – nagranie audiowizualne stanowiące przedmiot sprzedaży Star Valley, zwany dalej też Produktem, opcjonalnie uzupełniony o inne treści cyfrowe, takie jak e-book, plik PDF, audio, materiały lub grafiki cyfrowe.
 13. Wydarzenie Online – spotkanie live, webinar, webinar automatyczny, call. Również szkolenie odbywające się online w czasie rzeczywistym.
 14. Zakup Kursu – zakup dostępu do Kursu bez przeniesienia praw autorskich i wyłączności uprawniający jedynie do odtwarzania i czytania Kursu na własny użytek.
 15. Produkt – jakikolwiek produkt cyfrowy lub fizyczny sprzedawany poprzez platformę anetamildiani.com.
 16. Szkolenie – szkolenie stacjonarne lub online na żywo, na które można zapisać się poprzez platformę anetamildiani.com.
 17. Zamówienie -To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Produktu fizycznego/Szkolenia/Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do Star Valley oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Star Valley wskazany w Regulaminie.
 18. Kupony rabatowe – bony uprawniające do określonych zniżek, które nie mogą zostać nabyte drogą kupną i mogą mieć określony okres ważności.
 19. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Produktu, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów.
 20. Cena – pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.
 21. Ostatnia Najniższa Cena w Ciągu 30 dni – najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 22. Administrator danych – właściciel Sklepu.
 23. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Star Valley, a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Star Valley i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Star Valley zobowiązuje się do wydania Produktu fizycznego lub przeprowadzenia Szkolenia lub udostępnienia Treści lub udostępnienia Usługi Cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Star Valley.
 24. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018. poz.1000).
 25. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 26. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Poz.1219).
 27. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz.683).
02

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i operatorem Serwisu Star Valley jest Star Valley Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 28. zarejestrowana pod nr KRS 0000800552, NIP 6762569902.
 2. Użytkownik korzystając ze strony lub ze Sklepu oraz Klient kupując jakikolwiek Produkt lu zapisując się na Szkolenie tym samym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go w całości akceptuje.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki zawierania umów o sprzedaż Produktów pomiędzy Klientami, a Star Valley;
  • warunki prezentowania oferty Star Valley;
  • zasady dokonywania zakupów Produktów oferowanych przez Star Valley;
  • zasady dotyczące prowadzenia Szkoleń i Kursów przez Star Valley;
  • zasady reklamacji;
  • zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;
  • zasady zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.anetamildiani.com.
 5. Star Valley może organizować Rabaty dla wszystkich lub niektórych Klientów.
 6. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie są utworami w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Administratora lub wskazanych autorów. Korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji niż wynikających z ich przeznaczenia lub charakteru wymaga uzgodnienia z Star Valley.
 7. Warunkiem zakupu Kursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez użytkownika, dostępnych pod adresem: anetamildiani.com. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie.
 8. Treść Regulaminu może być w każdej chwili nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez użytkownika.
 9. Star Valley jest uprawniona do sporządzania i wprowadzania odrębnych regulaminów związanych z Serwisem, oferowanymi Usługami, akcjami organizowanymi przez Partnera, w szczególności we współpracy z Partnerami. W takim przypadku niniejszy Regulamin stanowi integralną część regulaminu odrębnego.
03

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 1. Celem działalności Serwisu jest sprzedaż Produktów, Treści cyfrowych i przedstawienie oferty Star Valley.
 2. Wszystkie porady i treści szkoleń i kursów przekazywane przez Star Valley mają charakter subiektywny, nie zawierają wiążących porad medycznych, edukacyjnych i psychologicznych, ani nie gwarantują poprawnego merytorycznie przekazu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, w jaki sposób Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje.
 3. Proponowane przez Administratora Produkty w postaci treści Kursów lub Szkolenia stacjonarne lub online na żywo nie mogą być traktowane jako substytut porad prawnych, finansowych, medycznych lub psychologicznych czy życiowych.
 4. Użytkownikiem Star Valley mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
  a) komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) zalecana rozdzielczość ekranu powyżej 1024 px;
  d) przeglądarka internetowa, z włączoną obsługą JavaScript i akceptująca pliki cookies:
  I. Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  II. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  III. Google Chrome w wersji nie starszej niż 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  IV. Opera w wersji nie starszej niż 9;
 6. Administrator udostępnia następujące sposoby komunikacji z Użytkownikiem: e-mail info@anetamildiani.com telefon +48 888 060 055 i formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.anetamildiani.com.
 7. Produkty dostępne w Sklepie są odpłatne. Płatność za nie następuje poprzez wybranie jednej ze wskazanych przez Administratora form płatności.
 8. Zamówienie Produktu odbywa się poprzez dodanie Produktu do koszyka a następnie użycie przycisku „złóż zamówienie” w Sklepie anetamildiani.com
 9. Celem realizacji zamówienia niezbędny jest wybór formy płatności, a także podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane przedsiębiorcy.
 10. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na Produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową ciągu 48 godzin bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz ze złożeniem zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że Produkty zamówione wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny.
 11. Czas realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora, co powinno nastąpić w terminie nie dłuższym jak 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia nie ze swojej winy i poinformował o tym Administratora.
 12. Kurs jest dostępem do Treści cyfrowej na okres 12 miesięcy.
 13. Użytkownik – o ile ma status konsumenta – wyraża zgodę, aby dostarczenie treści cyfrowych nastąpiło niezwłocznie po zawarciu umowy. Administrator informuje, że na warunkach ogólnych konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia. Użytkownik – mający status konsumenta – przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu powyższe prawo do odstąpienia w przypadku, gdy dostarczenie treści cyfrowych następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
 14. Wszelkie dane przekazywane przez Użytkowników do realizacji określonych usług przekazywane są zgodnie z art. 2 pkt. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w ramach czynności o czysto osobistym charakterze
 15. Brak możliwości skontaktowania się z Serwisem po wpłaceniu środków za Produkt lub Szkolenie z przyczyn, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu wpłaconych środków.
 16. Podanie błędnego adresu e-mail podczas rejestracji, utrata danych do logowania i tym samym zablokowanie dostępu do zakupionych Produktów z winy Użytkownika nie jest podstawą do żądania zwrotu wpłaconych środków lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Administratora.
 17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw lub z powodu awarii, klęski żywiołowej, wojny, zniszczenia serwerów, decyzji administracyjno-prawnych, wyroków sądowych, regulacji prawnych, może czasowo lub na stałe zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, a tym samym dostępu do zakupionych Produktów, faktur czy Panelu klienta. Klientowi, który zakupił Produkt nie przysługuje za to rekompensata oraz zwrot wpłaconych środków.
 18. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz jego funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu oraz jego funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników w sytuacji gdy:
  a) przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Sklepu Internetowego;
  b) wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, wojna, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych;
  c) wyłączenie następuje w wyniku decyzji administracyjno-prawnych, wyroków sądowych, regulacji prawnych.Klientowi, który zakupił dostęp do Produktu nie przysługuje za to rekompensata ani zwrot wpłaconych środków. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu.
 20. Wiadomości wysyłane do Serwisu i komentarze w mediach społecznościowych Serwisu powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  b) danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Użytkownika
  c) adresów stron Internetowych;
  d) treści o charakterze reklamowym.W przypadku otrzymania takich wiadomości Serwis zastrzega sobie prawo blokady Użytkownika lub Klienta i blokadę dostępu do Serwisu i Produktów bez prawa do zwrotu opłaty.
04

ZASADY KURSÓW I WYDARZEŃ ONLINE

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży Kursu Klientowi bez podania przyczyny.
 2. Poprzez odtwarzanie treści Kursu lub Wydarzenia Online Klient zostanie zapoznany z pewną wiedzę obejmującą metodologię, której dotyczy Kurs. Jest to subiektywna opinia i nie stanowi podstawy przygotowania naukowego do użycia wiedzy przedstawionej w Kursie lub Wydarzeniu Online. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i porady zawarte w Kursach, Wydarzeniach Online i dołączonych publikacjach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie ich w praktyce.
 3. Do udziału w Kursie lub Wydarzeniu Online wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odbiorze i nadawaniu dźwięku pochodzącego.
 4. Administrator nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia założonego przez niego skutku związanego z tematyką Kursu lub Wydarzenia Online. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzącego.
 5. Kursy i ich treści są dostarczane w stanie, w jakim się obecnie znajdują i w jakim są dostępne. Administrator nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości, bezpieczeństwa, aktualności zgodnej z przepisami, braku błędów lub dokładności zawartości i wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje lub warunki (wyraźne lub dorozumiane), w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu.
 6. Klient oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Kursów lub materiałów z nich pochodzących oraz wydarzeń Online.
 7. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń lub kursów o treści opartej o Kursy, Wydarzenia Online lub o treści zbliżonej, a także stosowanie podobnej do Kursów sprzedawanych przez Star Valley formuły czy scenariuszy pod rygorem kary umownej w kwocie 500000 zł (pięćset tysięcy złotych).
 8. Klient kupujący Kurs lub biorący udział w Wydarzeniu Online oświadcza, że nie będzie go nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie oraz nie będzie przekazywał dostępu do kursu osobom trzecim lub udostępniał Kursu lub Wydarzenia Online do oglądania lub słuchania odpłatnie lub nieodpłatnie pod rygorem kary umownej w wysokości 500000 zł (pięćset tysięcy zł).
 9. Star Valley zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu Kursu lub Wydarzenia Online, ich zawartości i sposobu prezentacji w dowolnym momencie. Klient oświadcza, że w takim przypadku odstępuje od wszelkich roszczeń wobec Administratora. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta związane z wprowadzeniem zmian w Kursie.
 10. Przeniesienie prawa do zakupionego dostępu do Kursu na inną osobę jest niemożliwe.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia i w przypadku jego utraty, koszt Kursu lub Wydarzenia Online nie jest zwracany, a termin użytkowania Kursu nie może zostać wydłużony.
 12. Administrator ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zasady korzystania z Serwisu określone w niniejszym Regulaminie lub prawa autorskie.
 13. W przypadku rezygnacji z Kursu w terminie krótszym niż okres na jaki został kupiony z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, żadna część opłaty nie podlega zwrotowi.
 14. Dostęp do wybranego Kursu za cenę podaną w Sklepie udzielany jest na rok.
 15. Dostęp do Wydarzenia Online udzielany jest każdorazowo na czas trwania tego Wydarzenia.
 16. Wszystkie Kursy cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Star Valley opłaty odpowiadającej Cenie wybranego Kursu przez Klienta) o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.
 17. Panel Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Star Valley na stronie Sklepu.
 18. Z chwilą zalogowania się do Panelu Klienta po zakupie Kursu lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.
 19. Jeżeli w opisie Kursu lub Treści cyfrowej Star Valley określiła inny termin dostarczenia Kursu lub Treści cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Star Valley na stronie Sklepu (przedsprzedaż).
 20. Po zawarciu umowy Uczestnikom udzielana jest niewyłączna, ograniczona w czasie licencja na korzystanie z materiałów użytych w Kursie [zwanych dalej Materiałami]. Uczestnik nie ma prawa udzielać sublicencji.
 21. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i Wydarzeniach Online przygotowanych przez Star Valley są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów co do zarobków i innych wyników. Sukcesy i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że Klient i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić i zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.
 22. Dla osiągnięcia efektów koniecznym jest czynne uczestniczenie w Kursie lub Wydarzeniu Online, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach interaktywnych i samodzielna praca w sposób wskazywany przez autora.
 23. Uczestnik wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu utrwalonych podczas Wydarzeń Online dla celów promocyjnych bez wynagrodzenia. Wizerunek i głos może zostać opatrzony komentarzem wskazującym na temat sesji podczas której wykonane zostało nagranie.
05

ZASADY SZKOLEŃ

 1. Rezerwacji terminu Szkolenia stacjonarnego lub online na żywo można dokonać telefonicznie lub poprzez formularz na stronie www.anetamildiani.com.
 2. Rezerwacja terminu wiąże się z wpłatą zadatku w kwocie 30% do 24 godzin od momentu rezerwacji.
 3. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko uczestnika i nazwę Szkolenia. W przypadku wpisania błędnych danych w tytule wpłaty istnieje ryzyko anulowania Szkolenia z powodu braku możliwości jego weryfikacji.
 4. W przypadku braku wpłynięcia zadatku lub opłaty na konto w czasie 24 godzin od rezerwacji termin zostaje anulowany.
 5. Zadatek jest wliczany w cenę Szkolenia.
 6. Każde przełożenie terminu będzie wymagało wpłaty kolejnego zadatku lub wniesienia opłaty. Punkt ten obowiązuje, jeżeli przełożenie Szkolenia następuje z przyczyn zależnych i niezależnych od klienta.
 7. Rezygnacja ze Szkolenia wiąże się z utratą całego zadatku.
 8. W przypadku wyboru płatności przez płatności ratalne lub finansowanie zewnętrzne, takie jak BUR, KFS, Urząd Pracy i inne podobne, zadatek pobierany jest automatycznie, a zwrot kosztów z uwagi rezygnacji ze Szkolenia z jakiegokolwiek powodu jest pomniejszony o wartość zadatku. Również przełożenie terminu odbywa się na takich samych zasadach, jak zwyczajna wpłata zadatku.
 9. Płatności za całe szkolenie należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nieuiszczenia opłaty w tym terminie Klient nie weźmie udziału w szkoleniu i nie otrzyma zwrotu wpłaconego zadatku, a zadatek nie zostanie przełożony na inny termin.
 10. Star Valley zastrzega możliwość przełożenia Szkolenia z powodu działania siły wyższej, takiej jak choroba prowadzącego, usterka urządzeń, usterka budowlana, ekstremalne warunki pogodowe lub bez podania przyczyny. W takim przypadku Szkolenie jest przesuwane na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej. Zadatek lub opłata w takim wypadku nie są zwracane, ale wliczają się w cenę przyszłego Szkolenia. Star Valley nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
 11. Star Valley zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca szkolenia. Klient oświadcza, że w takim przypadku odstępuje od wszelkich roszczeń wobec Star Valley, w tym zwrotu zadatku, zwrotu kosztów dojazdu i noclegów. Star Valley nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Szkolenia.
 12. Star Valley zastrzega możliwość odwołania Szkolenia z powodów takich jak pandemia, klęska żywiołowa, stan wyjątkowy lub urzędowy zakaz otwarcia placówki. Zadatek w takim przypadku nie zostaje zwrócony, ale Szkolenie jest przesuwane na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej bez utraty zadatku lub opłaty. Valley nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
 13. Star Valley zastrzega możliwość odwołania Szkolenia bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek jest zwracany w kwocie 200%, a opłata całościowa w kwocie 100% na rachunek wskazany przez Klienta. Star Valley nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
 14. Star Valley zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu Szkolenia po konsultacji z Klientem bez podania przyczyny. Jeżeli termin zostanie zaakceptowany przez Klienta, zadatek lub opłata nie są zwracane, ale wliczają się w cenę Szkolenia. Star Valley nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
 15. Przeniesienie prawa do skorzystania z zarezerwowanego Szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem Szkolenia.
 16. Rozpoczęcie Szkolenia może ulec opóźnieniu w dniu szkolenia. Jeżeli Klient zrezygnuje z tego powodu z uczestnictwa, zadatek lub opłata nie są zwracane. Star Valley nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
 17. Klienci biorący udział w Szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez Star Valley oświadczają, że nie będą nagrywać, kopiować, fotografować ich, a także materiałów szkoleniowych, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku do niezastosowania się Klient zobowiązuje się wypłacić niezależne od innych roszczeń Star Valley odszkodowanie w kwocie 200000 zł (dwieście tysięcy zł).
 18. Klienci biorący udział w szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez Star Valley oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz na późniejszą dożywotnią publikację zdjęć i nagrań bez wynagrodzenia w celach marketingowych, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, nazwiska, stanowiska zawodowego, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 19. Poprzez udział w szkoleniu Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię, której dotyczy Szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Star Valley nie ponosi odpowiedzialności za treści i porady zawarte w publikacjach i materiałach szkoleniowych. Star Valley nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie ich w praktyce.
 20. Star Valley nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzącego.
 21. Klienci biorący udział w Szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.
 22. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie Szkoleń, a także stosowanie podobnej do szkoleń organizowanych przez Star Valley formuły czy scenariuszy pod karą umowną w kwocie 500000 zł (pięćset tysięcy złotych).
 23. Star Valley i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Klienta o opuszczenie Szkolenia bez zwrotu opłaty za Szkolenie i wydania certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie Szkolenia w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Klienta, to jest w szczególności jeśli Klient pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego, personelu lub innych Klientów słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas Szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Szkolenia oraz zachowuje się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
 24. W przypadku opuszczenia Szkolenia z jakiegokolwiek powodu w trakcie jego trwania przez Klienta, opłata nie jest zwracana, a dalsza część szkolenia nie może zostać przełożona na inny termin. Nie następuje również wydanie certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie Szkolenia.
 25. W przypadku spóźnienia Klienta na Szkolenie opłata nie jest zwracana, a pominięta część szkolenia nie może zostać przełożona na inny termin. Nie następuje również wydanie certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie Szkolenia.
 26. Szkolenia online na żywo odbywają się na platformie Microsoft Teams, Zoom lub innej, wyznaczonej przez Star Valley Zakupując szkolenie online na żywo, Klient oświadcza, że posiada technologię i sprzęt konieczny do odbycia szkolenia.
 27. W przypadku szkoleń online na żywo Star Valley nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia i w przypadku jego utraty, koszt szkolenia nie jest zwracany, a szkolenie nie może zostać przeniesione na inny termin. Star Valley nie rekompensuje też w takim przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta.
 28. Star Valley zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu, programu i oprawy każdego ze Szkoleń w dowolnym momencie, także podczas trwania szkolenia. Zadatek lub opłata nie są w takim wypadku zwracane. Star Valley nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
 29. STAR VALLEY informuje, że w trakcie przebiegu Szkoleń (szkolenia, sesje coachingowe, webinary itp.) STAR VALLEY może utrwalać wizerunek osób uczestniczących w Szkoleniu na co Klient wyraża zgodę składając zamówienie na Szkolenie. Wizerunek utrwalony na fotografiach oraz nagraniach audiowizualnych STAR VALLEY może wykorzystać, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Produktów, Szkoleń. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail lub pocztą.
 30. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Star Valley są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów co do zarobków i innych wyników. Sukcesy i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że Klient i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić i zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.
 31. Dla osiągnięcia efektów koniecznym jest czynne uczestniczenie w Szkoleniu, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach interaktywnych i samodzielna praca w sposób wskazywany przez autora.
06

ZASADY SKLEPU

 1. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Star Valley podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z jego Produktu.
 2. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Star Valley, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Star Valley na adres email wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Star Valley do dostarczenia Produktu fizycznego, do przeprowadzenia Szkolenia lub do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi za Cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Star Valley umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Produktu do Koszyka po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.
 6. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
 7. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia.
 8. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane adresowe oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu fizycznego, sposób płatności za Produkt przez Klienta.
 9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym firmy i NIP. Jeśli dane te nie zostaną podane, późniejsze wystawienie faktury VAT nie będzie możliwe.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Star Valley, a także zapłata Ceny za Produkt przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga. Naciśnięcie przycisku „Zamów i zapłać” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany Produkt.
 12. Klient ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.
 13. Przed kliknięciem przycisku „Zamów i zapłać” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i po kliknięciu zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach i sposobach płatności są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.
 14. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 15. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Star Valley wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.
 16. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Star Valley, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Star Valley, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed Star Valley. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
 17. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Produktu wskazanego przez Star Valley w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku STAR VALLEY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 18. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Star Valley wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.
 19. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach Star Valley informuje w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.
 20. W ramach Umowy sprzedaży Produktu fizycznego zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Star Valley dostarcza Klientowi zakupione Produkty fizyczne zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 21. Realizacja Zamówienia Produktu fizycznego oznacza, że Star Valley dokonuje wysłania zakupionego Produktu fizycznego na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta.
 22. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu.
 23. Dostawa Produktów fizycznych realizowana jest przez kuriera: a) DPD – w Polsce i w Unii Europejskiej, b) InPost – wyłącznie na terenie Polski i w formie dostarczenia Produktu fizycznego do paczkomatu.
 24. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu fizycznego na adres zlokalizowany poza obszarem Polski odbywa się na warunkach określonych w Sklepie lub ustalonych indywidualnie.
 25. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu fizycznego termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Star Valley, należy jednak, że jest to czas orientacyjny, a maksymalny czas wysyłki to 14 dni.
 26. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 27. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Star Valley oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowanie Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz na stronie internetowej Sklepu lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Star Valley.
 28. Star Valley przygotowuje Produkt fizyczny do wysyłki w terminie do 14 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Ceny na koncie Star Valley o ile w opisie Produktu fizycznego lub w wiadomości przesłanej po złożeniu Zamówienie nie wskazano inaczej.
 29. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów fizycznych o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu fizycznego o najdłuższym czasie dostawy.
 30. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przesyłki, należy niezwłocznie zgłosić mailowo. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona.
 31. Star Valley dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane Produkty fizyczne, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Star Valley nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.
 32. W uzasadnionych przypadkach i w miarę możliwości organizacyjnych przedsiębiorstwa Star Valley, Star Valley dopuszcza możliwość zamiany Produktu fizycznego w sytuacji, gdy zamiana jest możliwa (określony kolor, rozmiar) przy czym Produkt fizyczny odsyłany przez Klienta nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem) i powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty zamiany Produktu fizycznego pokrywa Klient.
07

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jego logotypu, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 2. Certyfikaty wystawiane przez Star Valley nie poświadczają zdobycia wiedzy ani nabycia uprawnień. Wystawiane są jedynie w celu potwierdzenia uczestnictwa w Kursie lub Szkoleniu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, karne lub wtórne (w tym utratę danych, przychodów, zysków lub możliwości biznesowych, ani za obrażenia ciała lub śmierć), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności za Produkt lub w inny sposób, nawet jeśli został wcześniej poinformowany o możliwości wystąpienia szkód.
 4. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika lub osób trzecich w dowolnych okolicznościach jest ograniczona do stu zł (100 zł), zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.
 5. Wyłącza się uprawnienia użytkowników Serwisu wobec Administratora z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych, ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem § 13 ust. 7. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność STAR VALLEY z tytułu rękojmi za Produkt jest wyłączona.
 6. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
08

REJESTRACJA

 1. Użytkownik ma możliwość założyć swoje indywidualne konto w Serwisie, z którego korzystania on jeden jest upoważniony.
 2. Podczas rejestracji w Serwisie użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
  • adres e-mail;
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu;
  • login;
  • adres;
  • nazwę i NIP firmy.
 3. Administrator zapewnia możliwość późniejszej edycji danych podanych podczas rejestracji.
 4. Na certyfikacie wystawionym do Kursu automatycznie wpisywane jest imię i nazwisko podane przy rejestracji. Nie ma możliwości jego późniejszej edycji.
 5. Dane wprowadzone przez Użytkownika nie mogą być adresami stron internetowych oraz nie mogą zawierać jawnej lub ukrytej reklamy.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.
 8. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane:
  a) nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  b) nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
 9. Dane osobowe Konsumentów będą przetwarzane w celach związanych z nabyciem dostępu do Serwisu i korzystaniem z niego.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 11. Chcąc zakupić Kurs dla kilku Użytkowników, ale przez jedną firmę, należy w tym celu dla każdego z nich utworzyć osobne konto.
 12. W przypadku skontaktowania się z nami w celu uzyskania dostępu do konta udzielimy go jedynie po uzyskaniu od Użytkownika informacji pozwalających nam zweryfikować, że jest on faktycznie właścicielem konta.
 13. W razie śmierci użytkownika jego konto zostanie zamknięte, a zakupione Produkty zostaną z niego trwale usunięte bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty przez spadkobierców.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu bądź w celach związanych z ochroną praw autorskich.
 15. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Klient powinien przesłać do Administratora stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres info@anetamildiani.com z adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto w Serwisie.
9

NEWSLETTER

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez stronę Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Administratora po naciśnięciu przycisku “Wypisz się” lub “Unsubsribe” lub wysyłając prośbę na adres info@anetamildiani.com. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 3. Wszystkie informacje w Newsletterze są prywatną opinią. Chociaż staramy się zapewnić najwyższą jakość usług i przekazywanych informacji, Star Valley nie bierze żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Czytelnik musi rozumieć, że prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem. Podobnie jak inwestowanie w reklamę czy promocje. Efekty przedstawiane w Newsletterze są nietypowe i nie zapewniamy uzyskania takich samych lub zbliżonych. Indywidualne wyniki zależą od wielu czynników takich jak branża, doświadczenie, zasoby, poziom zaufania klientów i inne. Co oznacza, że można mieć znacznie lepsze lub znacznie gorsze wyniki lub nie mieć ich wcale.
 4. Informacje zawarte w Newsletterze są chronione prawem autorskim.
10

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w Serwisie posiada Administrator.
 2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, tekstowe, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały udostępniane w Serwisie treści Kursów i publikacji elektronicznych.
 3. Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika lub Klienta jest zabronione.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione i ponosi pełną odpowiedzialność prawną za uzyskanie dostępu do konta przez osoby trzecie.
11

RABATY I PROMOCJE

 1. Kody i kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakupem Produktu lub Szkolenia.
 2. Klient musi samodzielnie poinformować o przysługującym mu rabacie przed zakupem Produktu lub Szkolenia.
 3. Poinformowanie o przysługującym rabacie po zakupie Produktu lub Szkolenia nie będzie skutkowało zwrotem środków pieniężnych za ten rabat.
 4. Kuponów i kodów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie.
 5. Udzielonych rabatów można użyć wyłącznie w celu uzyskania zniżki na określony Produkt lub Szkolenie i nie można ich przenosić na jakiekolwiek produkty i usługi sprzedawane przez Star Valley Sp. z o. o.
 6. Kody i kupony rabatowe są jednokrotnego użytku.
 7. Skorzystanie z otrzymanego kodu lub kuponu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów.
 8. Kod rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie w przypadku posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Serwisie.
 9. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.
 10. Administrator ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
 11. Star Valley organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu.
12

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Sklepu można składać wyłącznie pisemnie na adres Star Valley sp. z o.o. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków lub mailowo na adres info@anetamildiani.com.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, datę zakupu Produktu lub Szkolenia i jego nazwę, dowód płatności, imię i nazwisko Klienta oraz jego adres korespondencyjny. Reklamacje nie zawierające tych danych mogą nie zostać rozpatrzone.
 3. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego tj. wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony przez Administratora niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Informujemy jednocześnie, iż Klientom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 1. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres info@anetamildiani.com.
 2. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Star Valley i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Star Valley ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu fizycznego z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 4. Produkty fizyczne prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu fizycznego. Przy czym gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w punktach od 4 do 8.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu fizycznego z Umową Klient powinien skontaktować się ze Star Valley (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu fizycznego z Umową.
 6. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Star Valley może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu fizycznego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Star Valley. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Star Valley może odmówić doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z umowa.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, wartość Produktu fizycznego zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową.
 9. Star Valley dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Star Valley została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z Umowa, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Star Valley.
 10. Konsument udostępnia Star Valley Produkt fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Star Valley odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 11. Jeżeli Produkt fizyczny został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, Star Valley demontuje Produkt fizyczny oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 12. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umowa, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Star Valley odmówiła doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktem 5.
  b) Star Valley nie doprowadziła Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktem 7-9.
  c) brak zgodności Produktu fizycznego z Umową występuje nadal, mimo że Star Valley próbowała doprowadzić Produkt fizyczny do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  e) z oświadczenia Star Valley lub okoliczności wyraźnie wynika, że Star Valley nie doprowadzi Produktu fizycznego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. STAR VALLEY rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 14. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową i złożył oświadczenie Star Valley a Star Valley nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznaje za uzasadnione.
 15. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 16. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Star Valley. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Star Valley
 17. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Star Valley z tytułu rękojmi za Produkt fizyczny jest wyłączona.
 18. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 19. Star Valley ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Produktu fizycznego do użycia, określony przez Star Valley, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności z Umową. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest istotny.
 20. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 21. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Star Valley.
 22. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Star Valley, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową
13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a umowa zostanie wykonana przez STAR VALLEY, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z STAR VALLEY.
 2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a STAR VALLEY wykonała w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działalnie Sklepu opiera się w dużej mierze na dostarczaniu Klientowi Treści lub Produktów cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu fizycznego.
 6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie STAR VALLEY o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 7. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy STAR VALLEY zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy Produktu fizycznego innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego.
 9. Jeżeli STAR VALLEY nie zaproponowała, że sama odbierze Produkt fizyczny od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, STAR VALLEY może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu fizycznego z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego, które jest wynikiem korzystania z Produktu fizycznego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu fizycznego.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt fizyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w razie Umowy której przedmiotem są Produkty fizyczne, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 14. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do STAR VALLEY, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
14

ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
 2. W przypadku zapłaty przez przy pomocy karty kredytowej lub gotówką zwrot nastąpi na wskazane pisemnie przez Klienta konto bankowe.
 3. W przypadku zapłaty przez przy pomocy PayPal zwrot nastąpi na konto PayPal, z którego dokonano przelewu.
 4. Zwroty nie są realizowane gotówką.
15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika bądź Klienta. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Administratora.
 2. Uzyskane przez Administratora w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
 3. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Administratora i firmom współpracującym przy marketingu.
 4. Dane osobowe przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.
 5. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 6. Administrator oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.
16

INNE INFORMACJE

 1. Z ofert dostępnych naanetamildiani.com korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.
 2. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Niektóre jurysdykcje regionalne nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc niektóre z wyłączeń zawartych w niniejszym Regulaminie mogą nie mieć zastosowania.
17

CENY, WYSYŁKA I PŁATNOŚCI

 1. Sklep umożliwia płatności za pomocą kart kredytowych, szybkich przelewów PayU i PayPal.
 2. Administrator ma prawo ograniczyć lub zmienić dostępne sposoby płatności w każdej chwili bez konieczności zmiany Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT właściwy dla Polski. Ceny podane w ofercie szkoleniowej są cenami netto.
 4. Przy każdym produkcie umieszczona jest informacja o jego Najniższej Cenie w Ciągu Ostatnich 30 Dni.
 5. Za kraj sprzedaży uważana jest Polska, gdzie Administrator ma swoją siedzibę i zawiera podatek VAT, chyba, że zaznaczono inaczej.
 6. Zmiany dotyczące cen Produktów nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian.
 7. Koszt Produktu, a zwłaszcza jego wysyłki może różnić się w zależności od rodzaju wybranej formy płatności oraz regionu, z którego Kurs został zamówiony.
 8. Klient oświadcza, że rozumie, że aby otrzymać fakturę VAT, musi podać przy rejestracji dane firmy, w tym NIP. Jeżeli dane te nie zostaną podane przy rejestracji, wystawienie faktury po dokonaniu płatności nie będzie możliwe, nawet po uzupełnieniu danych.
 9. Produkty i treści cyfrowe wysyłane są natychmiastowo.
 10. Produkty fizyczne wysyłane są w ciągu dwóch do siedmiu dni roboczych. Konkretny czas wysyłki danego produktu podany jest na jego stronie.
18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo i miejscowo dla Administratora sąd powszechny.
 2. Bez względu na kraj, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu, korzystanie z Serwisu podlega przepisom prawnym Polski, zaś Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Polsce.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 4. Każda ze stron może wystąpić indywidualnie z roszczeniem przeciwko drugiej ze stron. Oznacza to, że ani Użytkownik ani Administrator nie mogą wnieść roszczenia w charakterze powoda lub uczestnika pozwu zbiorowego w pozwie grupowym, skardze zbiorowej lub powództwa wytaczanego przez uprawnione podmioty oraz wydanie wyroku w sprawie jednej osoby ma wpływ wyłącznie na osobę, która wniosła roszczenie, nie zaś na innych użytkowników, oraz nie może być wykorzystywana w celu decydowania w sprawach sporów innych Użytkowników.
 5. Administrator z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności, a także zmianami w strukturze lub w treści Sklepu.
 6. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany na koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej między Użytkownikiem a Administratorem. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie Użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania ze Sklepu (konto zostanie zablokowane i skasowane, użytkownik utraci dostęp do zakupionych Produktów, a płatności za wykupione Kursy nie będą zwracane).
 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

Odbierz bezpłatny e-book!

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z nowościami i promocjami.
na początek odbierz bezpłatny e-book!